Title

Project Organizers

Wen Wang

Northwestern Polytechnical University, Xi'an, Shaanxi, China

Email: wwang@mail.kiz.ac.cn

Qiang Qiu

Northwestern Polytechnical University, Xi'an, Shaanxi, China

Email: qiuqiang@lzu.edu.cn

Yu Jiang

Northwest A&F University, Yangling, Shaanxi, China

Email: yu.jiang@nwafu.edu.cn

Guojie Zhang

Kunming Institute of Zoology, CAS
BGI-Shenzhen, China

University of Copenhagen, Denmark

Email: zhanggj@genomics.cn